Anasayfa | İletişim | E-posta
21.10.2014, 08:36
LiveZilla Live Help

SON EKLENEN İLANLAR

İHALE ARAMA MOTORU

Tür:
Cins:
Şehir:
İlçe:

Fiyat Aralığı

ile

Tarih Aralığı

ile

Referans Numarası

DOSYA NO İLE ARAMA


PLAKA İLE ARAMA

MARKAYA GÖRE ARAMA

Marka:
Model:

SON GAYRİMENKULLER

Şehir:
Tarih:

SON ARAÇLAR

Şehir:
Tarih:  

SON DAKİKA

 İşte vatandaşın en çok şikayetçi olduğu sektörler tıklayınız...


 İcraya düşenler dikkat! 7 gün içinde başvurun tıklayınız...


 Kiralık ihaleleri İhale arama motoru altında Kurum Satışlarında tıklayınız...


 Ev fiyatlarını 50 yeni kriter belirleyecek tıklayınız...


 Tarım arazilerine artık imar izni yok tıklayınız...


 E-Takip,Ankara İcra Dairelerinde İlamsız Takipler için başlayan e-takipler yakında İstanbul’da... tıklayınız...


 Dikkat! Tebligat gelmeden icra gelebilir... tıklayınız...


HABERLER Tüm HaberlerTapudaki Şerhler Ve Anlamları...
21.10.2014

1.Aile Konutu Şerhi: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile konutunun bulunduğu yere "yerleşim yeri" adı verilmiştir. Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri olamaz. Demek ki, bir ailenin birden fazla aile konutu olamaz. Medeni Kanunun 19. Maddesinde sözü edilen yerleşim yerindeki konut, "aile konutudur." Bir aile pek çok yerde konut sahibi olabilir, ancak bunlardan sadece birisi medeni kanunun aradığı anlamda aile konutudur.

 

2.Askeri Yasak Bölge: Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölgedir (2565 sy As.Ys. Bl. K.m3,5) Askeri yasak bölgeler 1 inci ve 2 inci askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır. 1 inci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. 2 inci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, edinmişlerse tasfiye edilir (md.9) Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır (md.26). Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat durdurulur (md.9).

 

3.Ayırma (İfraz): Ayırma (ifraz) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.

 

4.Bağışlama Vaadi: Bağışlama vaadi ilerideki bir tarihte bir malı bağışlamayı taahhüt niteliğinde önakitdir (BK.22, TST.55/c). Bağışlama vaadi sözleşmeleri noterlerce düzenlenir. İstem halinde ilgili tapu kütüğünün şerhler sütununa şerh edilmesi mümkündür. Satış vaadini her iki taraf da şerh ettirebildiği halde, bağışlama vaadi konusunda açık yetki olmadığından gayrimenkul malikinin şerh isteminde bulunması veya bağışlama vaadi sözleşmesinde bağış lehdarına şerh ettirebilme yetkisini vermiş olması gerekir.

 

5.Bağıştan Rücu Edilerek Taşınmazın Geri Dönmesi: Rücu (vazgeçebilme) şartıyla bağış yapılması mümkündür. Rücu şartlı bağışta taşınmaz malın mülkiyeti bağışı kabul eden kimse adına tescil edilmekle beraber, şerhler sütununa rücu şartının varlığı işaret edilir (BK.242,TST.55).

 

6.Birleştirme (Tevhit): Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

 

7.Cins Değişikliği: Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

 

8.Hükmen Kamulaştırma: Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karsı idare ve adli yargıya başvurulmadığı veya bu konuda açılan davaların kesin olarak sonuçlandığı, ancak taşınmaz mal sahibinin tapu sicil müdürlüğüne gelerek düzenlenecek resmi senedi imzaya yanaşmadığı (ferağ vermediği) hallerde, takdir edilen ve artırılan bedelin tamamı milli bankalardan birine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleriyle birlikte, kamulaştırıcı idare tarafından mahkemeye verilir. Mahkeme, belgeleri inceleyerek; kamulaştırma usulüne uygun şekilde tamamlanmış ise, taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verir ve tapu dairesine bildirir.

 

9.İntifa Hakkı: Bir maldan tamamıyla yararlanma , onu kullanma hakkıdır.

 

10.İzale-i Şuyu Satışının Tescili: İzale-i şuyu, ortaklığın giderilmesi demektir. İştirak halinde veya müşterek mülkiyet esaslarına göre birden çok kimse adına kayıtlı bulunan taşınmaz malların taksimi konusunda, hissedarların anlaşamaması halinde mahkeme kararı ile taşınmaz malın ihaleyle satılması anlamına gelir. İhale hissedarlar arasında veya üçüncü kişilere açık olarak yapılabilir.

 

11.Kira Şerhi: Kira şerhi, bir taşınmaz malın maliki ile kiracı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesidir. Böyle bir şerhin yaptırılması zorunlu değildir. Ancak şerh yaptırılırsa kiracının, kira hakkı daha güvence altında olur. Taşınmaz malın satılması halinde, yeni malik kiracıyı kira süresi dolmadan tahliye ettiremez. Bu şerhi taşınmaz malın maliki isteyebilir.

 

12.Satış Vaadinin Şerhi: Satış vaadi, ilerideki bir tarihte bir malın satısını taahhüt niteliğinde ön akitdir (BK.22). Satış vaadi sözleşmeleri noterlerce düzenlenir. İstem halinde ilgili tapu kütüğünün şerhler sütununa şerh edilmesi mümkündür. Şerh tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra üçüncü kişilere karsı hüküm ifade etmez. Ancak taraflar arasında on sene süreyle hüküm ve sonuç doğurmaya devam eder.

 

13.Şufa Hakkı (Önalım Hakkı) : Şufa hakkı, (Önalım hakkı) paylı (hisseli) bir taşınmaz malın hissesinin satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran diğer hissedarların öncelikle satın alabilme hakkıdır.

 

14.Terefruatın Yazımı İstemi: Gayrimenkul maliki isterse, gayrimenkulüne tahsis ettiği menkul eşyaları teferruat olarak tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazdırabilir. Bir şeyin bir gayrimenkulün teferruatı sayılabilmesi için.

 

15.Geçit Hakkı: Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748.’e göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil olunabilir.

 

16.İpotek: İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir.

 

17.Sükna (Oturma )Hakkı: Medeni Kanunun 823. maddesine göre, "Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir. Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez.

 

18.Ölünceye Kadar Bakma Akdi: Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir (BK.511).Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet seklinde yapılabilir.

 

19.Üst (İnşaat) Hakkı: Üst hakkı başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak hakkıdır (MK.726, 826).

 

20.Finansal Kiralama: Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasıdır. Finansal kiralama tapu kütüğüne şerh edilir.

 

21.Satışa Arz Şerhi (İİK.m150/c): İpotek borcunun ödenmemesinin sonucu ipoteğin paraya çevrilmesidir. Alacaklı gayrimenkulü icra kanalı ile sattırarak satış bedelinden alacağını alır (MK.873). İcra ve İflas Kanunun 150/C maddesi, icra müdürünü, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu sicil müdürlüğüne haber vermeye mecbur tutmuş ve bu hususun gayrimenkulün kütük sayfasına şerh verilmesini öngörmüştür.

 

22.Haciz: Haciz, kesinleşmiş icra takibinin konusu olan bir alacağın ödenmesini sağlamak amacıyla borçluya ait ve haczi caiz bulunan mallara icra müdürlüğünün el koyması işlemidir. Tapu sistemi açısından biri icrai haciz (icra müdürlüğünden gelen haciz) diğeri kamu haczi (kamu idarelerinden gelen haciz) olmak üzere iki tür haciz işlemi vardır.

 

23.İhtiyati Tedbir: Mahkeme dava konusu olan (veya dava konusu yapılacak olan) ve aynı (mülkiyeti) taraflar arasında çekişmeli bulunan bir taşınmazın, dava sırasında başkasına devredilmesini önlemek için, taşınmazın başkasına devrinin yasaklanmasına (ferağdan men'ine) karar verebilir.

 

24.İhtiyati Haciz: İhtiyati hacze mahkeme tarafından karar verilir (İİK.258). Bu mahkeme kararına istinaden icra müdürlüğünce tapuya ihtiyati haciz müzekkeresi yazılır. İhtiyati haczin hüküm ve sonuçları icrai hacizlerde olduğu gibidir.

ÜYE GİRİŞİ

Kullanıcı Adı (e-mail)
Şifre
Bu bilgisayarda beni hatırla

BANKA HESAP NO

Akbank
Şube Kou: 1229
Hesap No: 6
TR64 0004 6012 2988 8000 0000 06

Alıcı: Saga İnşaat Otomotiv
ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.

BUGÜN EKLENEN İHALELER

Bugün 317 adet ilan eklenmiştir.

Taşınmaz ihaleler
: 193
Taşınır ihaleler
: 124

TAKİP ETTİĞİMİZ YAYINLAR

Akşam
Akşam (Adana)
Akşam (Antalya-Akdeniz)
Akşam (Ankara)
Akşam (İzmir-Ege)
Anadoluda Vakit
Birgün
Bizim Gazete
Bugün
Bugün (Ankara)
Cumhuriyet
Cumhuriyet (Ankara)
Cumhuriyet (Ege)
Dokuz Sütun
Dünya
Gaste
Günboyu
Güneş
Günlük Evrensel
H.O. Tercüman
Hürriyet
Hürriyet (Adana)
Hürriyet (Ankara)
Hürriyet (Antalya)
Hürriyet (İzmir)
Hürriyet (Bursa)
Hürriyet (Ege)
Hürses
Milli Gazete
Milliyet
Milliyet (Adana)
Milliyet (Ankara)
Milliyet (Antalya-Akdeniz)
Milliyet (İzmir-Ege)
Önce Vatan
Ortadoğu
Posta
Posta (Adana)
Posta (Ankara)
Posta (Antalya)
Posta (Ege)
Radikal
Referans
Sabah
Sabah (Adana-Güney)
Sabah (Ankara)
Sabah (Antalya-Akdeniz)
Sabah (İzmir-Ege)
Sözcü
Şok
Star
Star (Adana)
Star (Ankara)
Star (Antalya)
Star (İzmir)
Star (Gaziantep)
Takvim
Tünaydın
Türkiye
Türkiye (Adana)
Türkiye (Ankara)
Türkiye (Antalya-Akdeniz)
Türkiye (İzmir-Ege)
Vatan
Yeni Asya
Yeni Asır
Yeni Mesaj
Yeni Çağ
Yeni Şafak
Zaman
Zaman (Adana)
Zaman (Ankara)
Zaman (Antalya)
Zaman (İzmir-Ege)
20 Dk
YEREL GAZETELER ( 153 Adet )
Yeni Başak
Yenigün
Zirve
Adapostası
Adapazarı
Bizim Sakarya
Sakarya
Sakarya Anadolu
Sakarya Halk
Sakarya Yenigün
Sakarya Yenihaber
Yeniada
Yeni Sakarya
24 Saat
Anayurt
Ankara Ticaret
Belde
Beypazarı Haber
İl Gazetesi
Olay
Sonsöz
Akdeniz Gerçek
Akdeniz Kent
Akdeniz Manşet
Antalya
Antalya Hilal
Antalya Körfez
Antalya Yenigün
Beyaz Akdeniz
Hürses
Memleketim Alanya
Serik Postası
Son Haber
Alanya Yeni Ekspres
Yeni İleri
7 Mart
Gerçek
Kardeş
Haber
Adalet
Bolunun Sesi
Bursa Olay
Bursa Kent
Gazete Avrupa
Bursa Haber
Bursa Hakimiyet
Hürriyet Bursa
Bursa Gündem
Bursa Meydan
Haber
Denizli
Deha 20
Halkın Sesi
Doğu
Dut Ağacı
Erzincan Net
Habercan
Özsöz
Oltunun Sesi
Anadolu
Burç
İki Eylül
İstiklal
Milli İrade
Sakarya
Son Haber
Atayurt Gazetesi
Gazete Hatay
Gazete Şaşmaz
Hatay Kent
Hatay Zafer
Hatay Ekspres
İskenderun
20 Dk
Anadolu Gazetesi
Alternatif
Ayrıntılı Haber
Bizim Anadolu
Bizim Gazete
Çağdaş Ulus
Ekonomi
Gazete 34
Günaydın Marmara
İstanbul
İstiklal
Klas Haber
Maltepe Yaşam
Son An
Son Saat
Tünaydın
Yaşam Gazetesi
Yeni Nesil
Yeni Gün
Aliağa Ekspres
Ege Telgraf
Gazete Yenigün
Haber Ekspres
İzmir Ticaret
Küçük Menderes
Yeni Asır
Yeni Gazetem Ege
Anadolu Haber
Büyük Kayseri
Deniz Postası
Erciyes
Gündem
Kayseri Akın Günlük
Kayseri Ana Haber
Kayseri Güneş
Kayseri Haber
Kayseri Hakimiyet
Kayseri Havadis
Kayseri Hedef
Kayseri Manşet
Kayseri Meydan
Kayseri Postası
Star Haber
Yeni Kayseri
İl Gazetesi
Yeşilyurt
Bizim Kocaeli
Çağdaş Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli Barış
Kocaeli Demokrat
Özgür Kocaeli
Kocaeli Taraftar
Tellal
Flash Haber
Gündem
Halk
Hürdoğan
Memleket
Karadenizden Güne Bakış
Trabzon Ticaret

ÖDEME METODLARI

HABERLER / DUYURULAR

 Praktiker İflasın Eşiğinde devamı için tıklayınız.

 RODIMOODS IFLAS ETTI devamı için tıklayınız.

 UYAP Ne Kadar Güvenli devamı için tıklayınız.

 FERRARİ sini SATAN BAKANLIK devamı için tıklayınız.

 TÜRKİYE' NİN EN BÜYÜK İFLASI devamı için tıklayınız.

 İnşaat Dünyasında Bir Dev Daha Battı devamı için tıklayınız.

 İnönü'nün yalısı icradan satışa çıkıyor devamı için tıklayınız.

 İcra Takibi Nedir? devamı için tıklayınız.

 Tapudaki Şerhler Ve Anlamları... devamı için tıklayınız.

 Verilmeyen Vize ALMAN LİSESİ'ni İCRADAN satılma aşamasına getirdi... devamı için tıklayınız.

 İstanbul Adliyesi İcra Müdürlüklerine ait bilgi... devamı için tıklayınız.

 İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hangi icra müdürlükleri var? devamı için tıklayınız.

 Dünyanın en büyük adliyesi İstanbul'da Anadolu yakasında faaliyetlerine başladı. devamı için tıklayınız.

 İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ YARGI ÇEVRESİ BELİRLENDİ devamı için tıklayınız.

 Tapu nedir? Kaç çeşit tapu vardır? devamı için tıklayınız.

 Konut kredisiyle arsa alınabilir mi? devamı için tıklayınız.

 Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Tamamlandı devamı için tıklayınız.

 İstanbul'un 8 İlçesi Modern Tapu Müdürlüğüne Kavuştu devamı için tıklayınız.

 Mücavir Alan Ne Demektir? devamı için tıklayınız.

 5 temmuzdan önce açılan icra takiplerinde, ev haczi dahil eski hükümler uygulanacak devamı için tıklayınız.

 6352 sayılı kanununda, İcra-İflas kanun değişikliği eski-yeni karşılaştırmalı devamı için tıklayınız.

Haciz İhbarnamelerine banka merkezleri cevap vermek zorunda kaldı. devamı için tıklayınız.

İcra daireleri para tahsil edemeyecek! devamı için tıklayınız.

 Yedieminde Malı Bulunanlar Dikkat ! devamı için tıklayınız.

 Hazine Taşınmaz İhalelerine Nasıl Katılınır?... devamı için tıklayınız.

 icradan.com İcra Uzlaştırma Müdürü Fahri Sadıkoğlu'nun görüşlerinin yer aldığı CNNTurk.com'da yayınlanan haberinde hacizli mal alımları konusunda çok iyi araştırma yapılması gerektiği konusunda alıcıları uyarıyor... devamı için tıklayınız.

 Adalet Bakanlığı Hukuk Terimleri Sözlüğü B harfi ile başlayan terimler... devamı için tıklayınız.

 Hukuk Terimleri A harfi ile başlayan terimler... devamı için tıklayınız.

 Tapu işlemlerinde büyük kolaylık ! devamı için tıklayınız.

 Bankanın 'dosya masrafı'na iade kararı... devamı için tıklayınız.

 Temel Eşyalara Haciz Yok... devamı için tıklayınız.

 Arazi alırken dikkat edin! devamı için tıklayınız.

 Fatih, Beyoğlu, Eyüp, Şişli, Sarıyer Eski Icra müdürlükleri Istanbul adliyesi bünyesine alındığından, Yeni Istanbul Icra daireleri numaraları şu şekilde devamı için tıklayınız.

 Yabancıların Türkiye'de mülk edinmeleri için hangi işlemleri yapması gerekiyor? devamı için tıklayınız.

Bu uygulamadan haberiniz var mı? devamı için tıklayınız.