Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler (EK-1 Gizlilik Politikası, EK-2 Kullanım Koşulları) ile Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır)“Bedrettin Mah. Dr.Bedii Gorbon Sok. No.5 SAGA Plaza Şişhane Beyoğlu İSTANBUL adresinde mukim SAGA TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ. (bundan böyle kısaca "İCRADAN" olarak anılacaktır) ile www.icradan.com portalına üye olmaya elektronik olarak onay veren "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

"Portal": www.icradan.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": www.icradan.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "İCRADAN" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Kurumsal Üye”: www.icradan.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

"İCRADAN Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "İCRADAN"a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel bilgiler.

İCRADAN Hizmet Paketleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "İCRADAN" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-4’de tanımlanmaktadır. "İCRADAN", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "İCRADAN" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar,

"İCRADAN" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan "Üye"ye duyurulur.

“İCRADAN Veritabanı” : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "İCRADAN"a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "İCRADAN" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "İCRADAN" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

4. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "İCRADAN" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:

i. Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,

ii. "İCRADAN" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

4.3 "İCRADAN" her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir"Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya"İCRADAN" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde "İCRADAN"in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye", Portal"de belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2 "İCRADAN"in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi

makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder.

5.1.3. "Üye"lerin, "İCRADAN" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "İCRADAN Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "İCRADAN"ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye", "İCRADAN"ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.5. "İCRADAN"ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her "Üye", "İCRADAN"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "İCRADAN"in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.6. “İCRADAN”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve "İCRADAN Arayüzü" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “İCRADAN Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “İCRADAN” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “İCRADAN” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "İCRADAN VERİTABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "İCRADAN’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.7. "İCRADAN VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen İcradan’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.2. "İCRADAN"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "İCRADAN", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "İCRADAN Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “İCRADAN” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "İCRADAN", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "İCRADAN", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir

6. "İCRADAN" HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

"İCRADAN" "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. "İCRADAN" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

i. Üye"lerin Türkiye’de icra ihaleleriyle satılmakta olan Taşınız, Taşınmaz ve Taşıt ihalelerine daha hızlı ve bilgili olarak katılmalarını sağlamak amacıyla ihale bilgilerini, cins, fiyat, yer gibi alanlarda kategorilere ayırmak ve veritabanından istenen arama kriterlerine göre sunmak,

ii. Üye"lerin İcra Hukuku ve ihale mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla bu sektördeki kanun, uygulama, haber ve bilgilerini sunarak ihale katılımcılarının bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

6.1. İCRADAN İlan Hizmetleri

“İCRADAN” “Portal” üzerinden vermekte olduğu ilan hizmetlerini çeşitli kategoriler altında üyelerinin kullanımına sunmaktadır. “İCRADAN Üyelik Sözleşmesi” içerisinde Portal üzerinden sunulan hizmetler `Hizmet Paketleri` adıyla anılmaktadır. Bu dokümanda bu hizmetlerin “İCRADAN” “Portal”ında yapılan kategorizasyonuna uygun olarak tanımlanması, ilgili hizmetlerin sunumu ve yararlanılmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

“Üye”ler işbu dokümanda belirtilen “Hizmet”lere ilişkin olarak ilgili “Hizmet”lerin “Portal” içerisinde detaylı olarak açıklandığı hüküm ve koşullara uygun olarak hareket etmekle mükelleflerdir. “İCRADAN”ın “Portal” içerisinde tanımlandığı kapsam dışında ilgili “Hizmet”lere ilişkin yerine getirmek mükellefiyeti altında olduğu herhangi bir sorumluluk yoktur.

6.2. İcradan ViP Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "ViP Hizmetler"den, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "İCRADAN" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan

hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. ÜCRETLENDİRME

"İCRADAN", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "Hizmet Paketleri" ve "ViP Hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildiğinde geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Portal"da aksi belirtilmediği takdirde, "Portal"daki "Hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

İCRADAN, portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, mobil ödeme, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

Hizmet paketinin kullanıma başlamasıyla, geri iade ve başkalarına tekrar satımı mümkün olmadığından satın alınan üyelik hizmet paketlerinin iadesi söz konusu değildir.

Kredi kartıyla yapılan ödeme alt yapısında 3D-Secure Sistemi kullanılmaktadır. 3D Secure Sistemi hakkında bilgi almak için Bkz.http://www.bkm.com.tr/guvenli-sanal-alisveris.aspx Sistem üzerinden ödeme yapılacak kredi kartı "Üye"ye ait olmak zorundadır. "Üye"ye ait olmayan kredi kartıyla yapılan ödemelerde tüm sorumluluk "Üye"ye aittir.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI

Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle; Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) İCRADAN'a vermeleri gerekmektedir. İCRADAN; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcı ile temas kurmak için kullanabilir. Kişisel veriler aynı zamanda icradan.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, İCRADAN’ın işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. İCRADAN’ın belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için İCRADAN’ın işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Üyelerin kişisel verilerini iletmesine Üyeler onay vermektedir.

İCRADAN, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. İCRADAN "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu "Portal" dâhilinde erişilen bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla, "İCRADAN ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "İCRADAN"ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "İCRADAN"'a ait ve/veya "İCRADAN" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "İCRADAN" hizmetlerini, "İCRADAN" bilgilerini ve ""İCRADAN"’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "İCRADAN"ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "İCRADAN" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "İCRADAN"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "İCRADAN" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "İCRADAN"; "İCRADAN" hizmetleri, "İCRADAN" bilgileri, "İCRADAN" telif haklarına tabi çalışmaları, "İCRADAN" ticari markaları, "İCRADAN" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri

"İCRADAN", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "İCRADAN" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "İCRADAN" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "İCRADAN"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "İCRADAN"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5 "İCRADAN" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "İCRADAN"ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"İCRADAN"ı yemin teklifinden ber i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Yürürlük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.